Правна информация

Авторско право (Copyright ©)

Цялото съдържание на този уебсайт (по-специално текст, изображения, графики, звук, анимации и видеоклипове), е обект на защита на авторското право и други търговски защитни права. Без съгласието на собственика на съответните права съдържанието на този уебсайт не може да се копира, разпространява, променя или предоставя на трети страни за комерсиални цели.

Липса на предоставяне на лиценз

Този уебсайт не предоставя лиценз или права за ползване на интелектуалната собственост (по-специално патенти, марки и авторски права) от Воден Хоризонт ООД или от трети страни.

Информация за онлайн решаване на спорове (Online dispute resolution)

Европейската Комисия предоставя платформа за онлайн решаване на спорове (ODR). Тази платформа трябва да служи за извънсъдебно решаване на спорове, които се отнасят до договорни задължения на онлайн договори за покупко-продажба и онлайн договори за предоставяне на услуги.

Платформата е достъпна чрез http://ec.europa.eu/consumers/odr/.